Mei 2022

9 mei 2022

Klassikaal in Rotterdam

Nederlands

10 mei 2022

Klassikaal in Rotterdam

Nederlands

10 mei 2022

Klassikaal in Rotterdam

Nederlands

11 mei 2022

Klassikaal in Rotterdam

Nederlands

12 mei en 9 juni 2022

Klassikaal in Rotterdam

Nederlands

13 mei 2022

Klassikaal in Rotterdam

Nederlands

17 mei 2022

Klassikaal in Rotterdam

Nederlands

19 en 20 mei 2022

Klassikaal in Rotterdam

Nederlands

23, 24 en 25 mei 2022

Klassikaal in Rotterdam

Nederlands

23 en 24 mei 2022

Klassikaal in Rotterdam

Nederlands

Course Oracle Primavera P6 Client Resource & Cost Control

24 mei 2022

Microsoft Teams

English

25 mei 2022

Klassikaal in Rotterdam

Nederlands

30 en 31 mei 2022

Klassikaal in Rotterdam

Nederlands

Juni 2022

2 en 3 juni 2022

Klassikaal in Rotterdam

Nederlands

Course Primavera P6 Client Fundamentals

2 en 3 juni 2022

Microsoft Teams

English

9 juni 2022

Klassikaal in Rotterdam

Nederlands

10 juni 2022

Klassikaal in Rotterdam

Nederlands

13 juni 2022

Klassikaal in Rotterdam

Nederlands

14 juni 2022

Klassikaal in Rotterdam

Nederlands

22 juni 2022

Klassikaal in Rotterdam

Nederlands

16 en 17 juni 2022

Klassikaal in Rotterdam

Nederlands

27, 28 en 29 juni 2022

Klassikaal in Rotterdam

Nederlands

27 en 28 juni 2022

Klassikaal in Rotterdam

Nederlands

29 juni 2022

Klassikaal in Rotterdam

Nederlands

30 juni en 1 juli 2022

Klassikaal in Rotterdam

Nederlands

Juli 2022

4 juli 2022

Klassikaal in Rotterdam

Nederlands

5 juli 2022

Klassikaal in Rotterdam

Nederlands

7 juli 2022

Klassikaal in Rotterdam

Nederlands

Course Risk Management

11 en 12 juli 2022

Microsoft Teams

Engels